Vrijheid dankzij liberale grondwet

De onafhankelijkheid van België in 1830 was een belangrijke mijlpaal. Ons land kreeg een liberale grondwet die tal van vrijheden waarborgde: de vrijheid van godsdienst, van vereniging, van onderwijs… Het aantal zusters groeide weer aan en het Convent kon nieuwe initiatieven nemen in ziekenzorg en onderwijs.

 

Kansen voor onderwijs en ziekenzorg in Duffel

In 1841 richtten de zusters opnieuw volwaardig lager onderwijs voor meisjes in. Later volgde een kleuterschool.

In 1846 begon onder impuls van de jonge overste zuster Norberta de bouw van een nieuw klooster dat ook de psychiatrische instelling onderdak bood. Daarin werden de eigentijdse opvattingen over gestichtsarchitectuur voor geesteszieken van dokter Guislain toegepast.

Vanaf 1863 stonden de zusters in voor de verzorging van de zieken in het godsgasthuis van de gemeente Duffel. Zij deden ook dienst in de infirmerie van Geel.

 

Erkenning als kloosterorde

In 1871 werd onze zustergemeenschap erkend als diocesane congregatie. Ze kreeg de naam "Zusters van de H. Norbertus", in de dagelijkse spreektaal omgevormd tot "zusters Norbertienen". Hieruit blijkt de grote invloed van de toenmalige overste, moeder Norberta. De naam Convent van Betlehem werd behouden als tweede naam. Op dat ogenblik telde de congregatie 65 zusters.