Convent in feest

Op 6 september 2021 werden volgende zusters in hun functie herbenoemd voor een termijn van 3 jaar:
zuster Yvonne De Gryse als algemeen overste en zuster Mieke Van Assche, zuster Lieve Vervoort
en zuster Karine Willems als
beleidsverantwoordelijken van de congregatie. 
Tijdens de Eucharistieviering werden zij in aanwezigheid van alle zusters door Vicaris Steven Wielandts
gezonden om hun diensttaak opnieuw te behartigen, dit in verbondenheid met elke zuster,
personeel en vrijwilligers, externe medewerkers en raadgevers.
In verbondenheid ook met de beweging van menswording, vzw’s Emmaüs, Kitos, Hof Zevenbergen
en allen die de congregatie genegen zijn.

Met Gods genade en onder de bescherming van de Moeder Gods gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.